Valimiz
Site Duyuruları

Sodes Do?rudan Temin ?hale Duyurusu [14.02.12]

Sodes
* Bilgisayar Ve Elektronik
* LCD Ve Beyaz  E?ya
* Mobilya
Do?rudan temin ihale yap?lacakt?r ayr?nt?l? bilgi için t?klay?n?z

Türkiye Yard?m Sevenler Derne?i "Sodes Bizi Okula Gönder" Projesi Tan?t?m Malzemesi Al?m?  [07.12.11]

Türkiye Yard?m Sevenler Derne?i "Sodes Bizi Okula Gönder" Projesi Tan?t?m Malzemesi Al?m? ?hale Duyurusu indirmek için ba?lant?ya t?klay?n?z.
http://www.ardaha..._derne.rar

23 ?ubat Belediye Spor Kulübü ?hale Duyurusu (Tribün Yap?m?) [05.12.11]

23 ?ubat Belediye Spor Kulübü Tribün Yap?m? ?halesi Duyurusunu indirmek için ba?lant?ya t?klay?n?z.
http://www.ardaha...tribun.rar

23 ?ubat Belediye Spor Kulübü ?hale Duyurusu (?kram Malzemesi) [30.11.11]

23 ?ubat Belediye Spor Kulübü ?kram Malzemesi ?halesi Duyurusunu indirmek için ba?lant?ya t?klay?n?z.
http://www.ardaha...yurusu.rar

23 ?ubat Belediye Spor Kulübü ?hale Duyurusu (Araç Kiralama) [30.11.11]

23 ?ubat Belediye Spor Kulübü Araç Kiralama ?halesi Duyurusunu indirmek için ba?lant?ya t?klay?n?z.
http://www.ardaha...a_kira.rar
Projeler»Hava Durumu
ARDAHAN
Takvim
Halka açık anket
SODES program?nda öncelikli hedef kitle sizce hangisidir?

Kad?nlar

Engelliler

Gençler

Çocuklar

Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Ardahan Milli E?itim Müdürlü?ü Ta??mal? Ö?retim ?halesi Teknik ?artname
Ardahan Milli E?itim Müdürlü?ü Ta??mal? Ö?retim ?halesi Teknik ?artname

 

 

 

 

 

?L M?LLÎ E??T?M MÜDÜRLÜ?Ü

2011–2012 E??T?M Ö?RET?M YILI SODES PROJES? TA?IMALI   Ö?RET?M ?HALES? ???NE A?T TEKN?K ?ARTNAME

 

  1. A.    TA?IMA YAPILACAK B?R?MLER

Tablo (1) de belirtilen köylerden Merkezlere ö?renci ta??mas? yap?lacakt?r.

  1. B.     OKUL SERV?S ARAÇLARINDA ARANACAK ?ARTLAR ÇALI?MA ESASLARI TA?IYICI VE SÜRÜCÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLER?

1)      ?haleye kat?lan araç veya firma sahiplerinin “Ta??mal? ?lkö?retim Yönetmeli?i” ile “Okul Servis Araçlar? Hizmet Yönetmeli?i” hükümlerine uymalar?.

2)      Karayollar? Trafik Kanununun Tüzü?üne ve di?er ilgili mevzuata uygun ta??ma için gerekli fennî tedbirler al?nm??, tüzük gere?ince yaln?z yolcu ta??mak için yap?lm?? yada tadil edilmi? olmak.

3)      Ta??tlar?n, ta??nacak ö?renci adedi kadar oturma yeri olmas?.

4)      Ta??tlarda sa?l?k çantas?, (ilk yard?m malzemelerinin bulundu?u) ve trafik seti bulundurulmas?,

5)      Ta??tlar?n cinsine göre doldurma kapasitesi 2 kg. olan en az bir adet, 5 kg. olan en az iki söndürme cihazlar?n?n bulundurulmas?.

6)      Ta??tlar?n kalorifer tesisat? fennî, en so?uk havalarda dahi ta??t?n içini 16 derecede ?s?tacak güçte olacakt?r. Egzoz gaz?ndan yararlan?larak ?s?tma sistemi olmayacak, kalorifer tesisat? çal???rken koku ve gürültü yapmayacakt?r.

7)      Ta??tlar?n ayd?nlatma ve elektrik donan?m? Karayollar? Trafik Kanunu ve Tüzük esaslar?na uygun olacakt?r.

8)      Okul servis araçlar?n?n arkas?nda "OKUL TA?ITI" yaz?s?n? kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve ?ekilde reflektif  bir ku?ak bulundurulmal?d?r. (EK: 1/1, EK: 1/2)

9)      Okul servis arac?n?n arkas?nda, ö?rencilerin ini? ve bini?leri s?ras?nda yak?lmak üzere en az 30 cm çap?nda k?rm?z? ???k veren bir lamba bulunmal? ve bu lamban?n yak?lmas? halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yaz?s? okunacak ?ekilde tesis edilmi? olmal?, lamban?n yak?l?p söndürülmesi tertibat? fren lambalar? ile ayr? olmal?d?r. (EK: 2)

10)  Okul servis arac? olarak kullan?lacak ta??tlarda, ö?rencilerin kolayca yeti?ebilece?i camlar ve pencereler sabit olmal?, iç düzenlemesinde demir aksam aç?kta olmamal?, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumu?ak bir madde ile kaplanmal?d?r.

11)  Okul servis araçlar?nda Araçlar?n ?mal, Tadil ve Montaj? Hakk?nda Yönetmelik ile Karayollar? Trafik Yönetmeli?inde belirtilen standart, nitelik ve say?da araç, gereç ve malzemeler her an kullan?labilir durumda bulundurulmal?d?r.

12)  Okul servis araçlar?n?n kap?lar? ?oför taraf?ndan aç?l?p kapat?labilecek ?ekilde otomatik (Haval?, Hidrolikli v.b.) olabilece?i gibi; araç ?oförleri taraf?ndan elle kumanda edilebilecek ?ekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik oldu?u takdirde, kap?lar?n aç?k veya kapal? oldu?u ?oföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek ?ekilde olmal?d?r.

13)  Okul servis arac? olarak kullan?lacak ta??tlar?n ya?lar? 12 (oniki) ya??ndan küçük olmal?d?r (onikiya? dahil). Ta??tlar?n ya?? fabrikas?ndan imal edildi?i tarihten sonra gelen ilk takvim y?l? esas al?narak hesaplan?r.

14)  Araçlar?n ?mal, Tadil ve Montaj? Hakk?ndaki Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, arac?n içerisine görülebilecek bir yere yaz?larak sabit ?ekilde monte edilecektir.

15)  Kamu Kurum ve Kurulu?lar? ile gerçek ve tüzel ki?i ve kurulu?lara ait okul servis arac? olarak teçhiz edilmi? araçlar, taahhüt ettikleri ö?renci ta??ma hizmetlerini aksatmamak kayd?yla, di?er yolcu ta??ma hizmetlerinde de kullan?labilir. Ancak, bu ta??ma esnas?nda okul servis araçlar?na ait ???kl? i?aretlerin ?oförler taraf?ndan kullan?lmas? yasakt?r.

16)  Okul servis arac?; Araçlar?n ?mal, Tadil ve Montaj? Hakk?ndaki Yönetmelik hükümlerine uygun olmal?d?r.

17)  Gerekti?i hallerde ilgili meslek odas?, okul veya i?yeri ve ö?renci velileriyle haberle?ebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmal?d?r.

18)  Ta??tlarda görüntü ve müzik sistemleri ta??ma hizmeti s?ras?nda kullan?lmamal?d?r.

19)  Ta??y?c? firma veya ?ah?slar Ta??ma hizmetinde kullan?lan söz konusu araçlar?na, Karayollar? Trafik Kanunu’nun zorunlu k?ld??? Mali Sorumluluk Sigortas?n? yapt?rmak mecburiyetindedirler.

20)  Ö?rencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalar?n? sa?layacak tedbirleri alarak taahhüt etti?i yere kadar götürüp getirmekle ve ta??ma hizmeti s?ras?nda ta??ta ö?rencilerden, ilgili okul ö?retmenlerinden ve yard?mc?lar?ndan ba?ka herhangi bir yolcu almamakla

21)  ?darece verilecek ö?renci listesinin indirme-bindirme duraklar?n?, ta??ma saatlerini ve yol güzergah?n? ta??tta bulundurmas?.

22)  ?oförler E s?n?f? sürücü belgesi için en az 3 y?ll?k, B s?n?f? sürücü belgesi için ise en az 5 y?ll?k sürücü belgesine sahip olacakt?r.

23)  Ö?rencilerin ders ba?lama saatinden 15 dakika önce okulda olmas? sa?lan?r.

24)  Ö?rencilerin okula getirilmesi ve al?nd?klar? yere b?rak?lmas? s?ras?nda her türlü sorumluluk ta??y?c?ya aittir.

25)  Güzergah seçilen yerdeki ö?renciler belli yer ve saatte topland?ktan sonra ta??y?c? taraf?ndan ta??ta bindirilerek merkez seçilen okula belirtilen saatlerde getirilip götürüleceklerdir.

26)  Ö?rencilerin yolun kar??s?na geçirilmesi gerekti?i yerlerde, güvenli olarak kar??ya geçirilmesi ta??y?c? taraf?ndan sa?lan?r.

27)  Her araç için ö?renci say?lar?nda % 30 art?? veya azalma olabilece?i ta??mac? taraf?ndan kabul edilecektir.

28)  Ayn? güzergahtaki ö?renciler ta??nmak üzere birden fazla araç ile ihale edilmi?se ve ö?renci say?s?nda her hangi bir neden ile azalma olursa ta??ma yapan araçlar?n fazlas? iptal edilerek, kalan araçlarla ta??ma yap?lacakt?r.(?hale bedeli ve ta??t?n ya??na bak?lacakt?r.) ?ayet ta??nan okul veya okulsuz yerle?im birimi herhangi bir nedenle, idarece ta??madan kald?r?l?rsa, sözle?me iptal edilir.

29)  Ta??ma Merkezi okullarda yap?lan/yap?lacak olan onar?m, tadilat, açma-kapama vb. nedenlerle e?itim, ö?retim sürdürülemiyorsa, ö?renci ta??ma i?i ikinci en yak?n ve müsait ta??ma merkezi okula yap?lacakt?r ve yüklenici bundan ayr?ca ücret talep etmeyecektir.

30)  Sürücünün dönem ba?lar?nda sa?l?k kontrolünden geçmi? olmas? ve durumunu belgelendirmesi.

31)  Ta??t içi düzeni sa?lamak, okul ö?rencilerinin inme ve binmeleri sa?lanacakt?r

32)  Sorumlu ve yetkili oldu?u hizmetin niteliklerine sahip olup mesle?e uygun ve ö?rencilere güven verecek görünüm yans?tan ve gerekti?inde idarece belirlenecek tek tip k?yafet veya Milli E?itim Bakanl??? ile Di?er Bakanl?klara Ba?l? Okullardaki Görevlilerin K?l?k K?yafetlerine ?li?kin Yönetmelikte belirlenen ?ekilde k?l?k ve k?yafete sahip olmak

33)  Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 say?l? Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa u?ram?? olsa bile hüküm giymemi? olmak ve sab?ka kayd?n? ibraz etmekle,

34)  Ta??t ?oförleri, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalar?na kar??mam?? olmak, alkollü olarak araç kullanma ve h?z kural?n? ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri al?nmam?? olmak ve ticari ta??t kullanma belgesine sahip olmak, zorundad?rlar.

35)  Ta??ma i?ini yüklenenler, ta??ma yapt?klar? arac?n herhangi bir nedenle hizmet d??? kalmas? durumunda devreye koyacaklar? ikinci bir araç bildirmeleri ve bu arac?n sigorta i?lemlerini yapmalar? zorunludur.

36)  “Sürücü hatalar?n? 0478–211 30 65 telefona bildiriniz.”yaz?s?n? ihaleyi alan firma veya araç sahipleri araçlar?n? arka cam?ndan görülebilecek ?ekilde uygun bir yerine asacaklard?r.

37)  Ta??y?c?lar; ta??ma yapt?klar? arac?n herhangi bir nedenle hizmet d??? kalmas? durumunda ayn? özelliklerdeki devreye koyacaklar? ikinci bir arac? Ta??ma Merkezi Okul Müdürlüklerine dilekçe ile bildirmeleri ve bu araç ile ilgili ihalesinde istenen belgeleri ?l Milli E?itim Müdürlü?ü’ne vermeleri gerekmektedir. ?oför de?i?imleri de ayn? ?ekilde yap?lacakt?r.

38)    ?ki araç ile sözle?me yap?l?p, tek araç ile ta??ma yap?ld??? tesbit edildi?i takdirde o güne ait ücret ödenmez. ?kinci tespitte iki günlük yevmiye ödenmez. Üçüncü defa tekrar? halinde idare sözle?meyi tek tarafl? olarak fesh eder. ?halelere kat?lmaktan yasaklama ile ilgili i?lemler ba?lat?l?r.

 

?? bu ?artname 38 maddeden ibarettir.

 

 

 

TA?IMA MERKEZLER?

CEMAL ZEK?YE

S. No:

Ta??nacak Köy

Ö?r.
Say?s?

Araç
Say?s?

Mesafe (Km)

Araç
Kapasitesi

1

Sugöze

9

1

 

12

2

Akyaka

14

1

 

14

3

Akyaka+A?z?pek
(5+9)

14

1

 

14

4

Çimenkaya-Çe?illi-Dedegül-Edegül
(3+5+5+1)

14

1

 

14

5

Kartalp?nar

9

1

 

12

6

Tepeler

10

1

 

12

7

Ovap?nar+Güzçimeni
(8+4)

12

1

 

12

8

Gürçay?r

8

1

 

12

9

Yaylac?k

7

1

 

12

10

Çetinsu

14

1

 

14

11

Tepesuyu

12

1

 

12

 

SULAKYURT

1

Kazl?köy-Aç?kyaz?
 (5+8)

13

1

 

12

2

Sar?yamaç-Yoku?dibi
(6+8)

14

1

 

14

 

YALNIZÇAM
FSM

1

Ard?çdere-Çatalköprü
(4+10)

14

1

 

14

2

Da? Evi-Hasköy
(4+10)

14

1

 

14

 

HÇ HASKÖY
ATATÜRK

1

Otbiçen

9

1

 

12

2

Köprücük

14

1

 

14

3

Çalaba?

23

2

 

14

4

Çobanl?

10

1

 

12

5

Hac?ali

24

2

 

12

6

Y. Karakolu

7

1

 

12

7

Ömera?a

13

1

 

12

 

 NOT:?artname metni aç?klay?c? resimler içermektedir. ?artname Metninin tamam?na ula?mak için t?klay?n?z